A A K

Informacje niepublikowane w BIP

Treść ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią:
- informacje niejawne,
- ochronna innych tajemnic ustawowo chronionych,
- prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłoszenie poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie do wglądu w powszechnie dostępnym miejscu.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Podmiot udostępniający informację jest zobowiązany do umożliwienia jej skopiowania, wydrukowania, przesłania lub przeniesienia na powszechnie używanych nośnika informacji.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać pod adresem biblioteki:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
ul. Wileńska 32
05-200 Wołomin
e-mail: mbpwolomin@interia.plOpublikował: Ireneusz Plasota
Publikacja dnia: 12.04.2013
Podpisał: Ireneusz Plasota
Dokument z dnia: 27.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 734